FÖRLAGET KLARTEXT är ett ungt icke vinstdrivande projekt grundat av Nils B. Thelin. Som ett alternativ till de stora kommersiella förlagen vill det i samarbete med Uppsalatryckeriet Kph stimulera en bred utgivning – också i översättning – av såväl prosalitteratur som poesi till en låg kostnad. Förlaget prioriterar skönlitteratur som ur en samtida, historisk eller visionär synvinkel återspeglar de avgörande frågor som mänskligheten i dag står inför. Inom ramen för det upplysta sanningsbegreppet hälsas gärna nya former av realism som i en globaliserad värld tematiserar såväl klimathotet som demokratins väsen, i synnerhet jämlikhets- och jämställdhetsfrågor, men också relationen individ–samhälle. Idén att fiktiva framställningar av verkligheten kan uppenbara dess natur som en överordnad och allmängiltig sanning utgår från övertygelsen att denna sanning kan säkerställas endast om vi vill förstå mångfalden i de perspektiv som följer av en genuint humanistisk syn på världen.

Manus är välkomna efter personlig kontakt med utgivaren. 

Utgivaren
FÖRLAGET KLARTEXTs grundare och utgivare, Nils B. Thelin, har en bakgrund som lingvist, språkfilosof och akademisk lärare men har också varit verksam som översättare och frilansjournalist. Teoretiskt intresserade kan finna hans senaste bidrag till utforskningen av tidsbegreppet i ett universellt och filosofiskt men också språkspecifikt perspektiv på:
On the Nature of Time
L’ aspect, le temps et la taxis en français contemporain
Kontakt: nils.b.thelin@telia.com


Utgivning
Förlagets utgivning inleds med Nils B. Thelins roman O, ljusa framtid, Uppsala 2018, 445 s.
Romanen är inbäddad i en familjekrönika med klassresor som genom ekonomisk depression, krig och alkoholism i den äldre generationen sker åt båda hållen. Den handlar centralt om två unga människor som i skuggan av det kalla kriget för en lång och till synes hopplös kamp för att förverkliga sin kärlek och sina drömmar om en bättre värld. Bakgrunden är de samhällsförhållanden som i öst och väst dikterade människors livsvillkor under 1900-talets andra hälft. Med ett gemensamt ursprung i arbetarklassen på båda sidor om järnridån konfronteras huvudpersonerna Robin och Maria på sin bildningsväg med de två samhällssystemens försvarsmekanismer. I öst möts de av ideologiska påtryckningar och reseförbud, i väst av övervakning och yrkesförbud. Läsaren får följa de tvås konfliktfyllda kamp för att förena sina liv, bilda familj och fullfölja sina akademiska karriärer utan att ge upp sitt samhällsengagemang. I en tid där det upplysta sanningsbegreppet hotar att urholkas kan berättelsen på ett moraliskt plan ses som ett aktuellt bidrag till den eviga frågan om vad som är rätt och fel, gott och ont.

Försäljning

Parallellt med sin utgivningspolicy har FÖRLAGET KLARTEXT som ideell kulturplattform sin egen försäljningspolicy. För att göra spridningen av litteratur enklare och billigare tackar förlaget nej till de tjänster som erbjuds på bokmarknaden av monopolliknande mellanhänder. All försäljning till privatpersoner, bibliotek och återförsäljare sker direkt från Kph, Uppsala, som trycker våra böcker. Vi är medvetna om det handikapp detta kan medföra för vår marknadsföring, men försöker kompensera för detta med frivilliga insatser. Så hoppas vi ändå nå ut till biblioteken och den traditionella såväl som nätbaserade bokhandeln.

Beställ din bok här         För bibliotek och återförsäljare